Petak, 22 rujna, 2023

BH Telecom otvara nova radna mjesta: Evo ko ima prednosti pri zapošljavanju!

Preporučeno

Javni oglas odnosi se na prijem radnika u radni odnos u Sektoru za nabavke u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo raspisao je oglas za prijem više radnika u Sarajevu, javlja crna-hronika.info.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Sektoru za nabavke u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo kako slijedi:

a) 51. Stručni saradnik za nabavku, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za nabavke roba, usluga i materijala za potrebe ID TIRS i ID IT, Službe za pripremu i raspisivanje tendera, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci,

b) 63. Stručni saradnik za realizaciju ugovora, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za realizaciju ugovora, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci,

c) 66. Operator za realizaciju ugovora, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za realizaciju ugovora, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Kratak opis ovih poslova, opšte i posebne uslove za prijem na ova radna mjesta, način prijave, kao i informaciju o kategorijama stanovništva koje će imati prednost pri zapošljavanju možete pročitati u nastavku.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod a):

1. Obrađuje i analizira nabavni zahtjev, pregleda ispravnost i kompletira dokumentaciju za pokretanje postupka nabavke, te isti provodi u cijelosti.

2. Odgovoran je za rad komisije u skladu sa zakonskim aktima i aktima društva.

3. Zaprima i kompletira nabavne zahtjeve za nabavku roba, usluga i radova.

4. Priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju za sve nabavke postupke za dodjelu ugovora.

5. Učestvuje u svim nabavnim procesima za dodjelu ugovora u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma i ostalim internim aktima društva.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod b):

1. Vrši prijem, pregled i analizu kompleksnijih ugovora.

2. U cjelosti prati realizaciju ugovora u svim segmentima preko SAP sistema.

3. Ažurira sve poslovne promjene u SAP aplikaciji, kontroliše i obrađuje dokumentaciju, ulazne fakture u skladu sa zaključenim ugovorim.

4. Verifikuje ulazne fakture koje se odnose na zaključene ugovore evidentirane kroz SAP sistem MM modula.

5. Obavlja pismenu i usmenu komunikaciju sa OPNZ-ovima uoči i nakon završetka realizacije ugovora.

6. Obavlja pismenu i usmenu komunikaciju sa dobavljačima u toku realizacije ugovora

7. Vraća dobavljačima istekle bankarske garancije koje su dostavljene u skladu sa ugovorom

Kratak opis poslova za radno mjesto pod c):

1. Vrši prijem, pregled i analizu ugovora.

2. Prati realizaciju ugovora u svim segmentima preko SAP sistema. Ažurira sve poslovne promjene u SAP aplikaciji, kontroliše i obrađuje dokumentaciju, ulazne fakture u skladu sa zaključenim ugovorima.

3. Odgovoran za rad komisije u skladu sa zakonskim aktima i aktima društva.

4. Verifikuje ulazne fakture koje se odnose na zaključene ugovore evidentirane kroz SAP sistem MM modula.

5. Sačinjava narudžbu u SAP-u, prati realizaciju ugovora – narudžbi, sačinjava izvještaje i daje informacije neposrednom rukovodiocu, unosi i ažurira sve poslovne promjene u SAP aplikaciji.

6. Sačinjava kalkulacije cijene koštanja nabavljene robe kroz unos podataka u SAP sistem (nabavna cijena, eventualni popusti, zavisni troškovi)

I Opšti uslovi za sva radna mjesta:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta), ne starije od 3 (tri) mjeseca.

II Posebni uslovi

– za radno mjesto pod a):

a) VSS ( VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci ), sa završenim Ekonomski fakultetom ili drugim odgovarajućim fakultetom društvenog smjera i

b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

– za radno mjesto pod b):

a) VSS ( VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci ), sa završenim Ekonomskim ili Pravnim fakultetom i

b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

– za radno mjesto pod c):

a) SSS ( IV stepen stručne spreme ), – sa završenom Ekonomskom ili drugom odgovarajućom srednjom školom i

b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme – za radna mjesta pod a) i b)

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sisteme studiranja) – za radna mjesta pod a) i b),

– Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o posjedovanju tražene stručne spreme – za radno mjesto pod c),

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci) – za sva radna mjesta,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom – za sva radna mjesta.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

a) Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija – za sva radna mjesta.

b) Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci – za sva radna mjesta.

c) Kandidati koji završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemustudiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci – za radna mjesta pod a) i b).

d) Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme u javnom oglasu zahtijevanom trajanju.

Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme (potvrda o statusu) – za sva radna mjesta.

e) Kandidat sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima može se prijaviti samo na jedno radno mjesto.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 03.02.2023. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas ( navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim , zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

Milorad Dodik je bio donedavno nedodirljiv. Više nije

Antidržavna politika Milorada Dodika na meti je kritika i domaće i međunarodne političke scene. Velika Britanija i SAD su...

Možda vas zanima i ovo