Utorak, 16 srpnja, 2024

Održane 11. i 12. sjednica Vijećća ministara Bosne i Hercegovine

Preporučeno

Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 11. sjednici je imenovao Darka Ćuluma za direktora Državne agencije za istrage i zaštitu na mandatni period od četiri godine.

Donesena je Odluku o potvrdi imenovanja Draška Milinovića za generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK). Savjet RAK-a predložio je Milinovića za direktora, nakon provedene konkursne procedure. Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, imenovao je Marka Vujevića za direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, kao prvorangiranog kandidata nakon završetka konkursne procedure za izbor direktora. Istovremeno je ove dužnosti razriješen dosadašnji direktor.
Na sjednici je data saglasnost Upravnom odboru JP NIO Službeni list za imenovanje Dragana Prusine na dužnost direktora JP NIO Službeni list BiH, a na mandatni period od četiri godine.
Savjet ministara BiH, na prijedlog Narodne skupštine Republike Srpske, imenovao je Branislavu Milekić za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske.

OD 16. JULA OMOGUĆEN ULAZAK U BiH IZ EU I ŠENGENSKOG PODRUČJA UZ NEGATIVAN TEST NA SARS-Kov-2

Savjet ministara BiH na 12. sjednici donio je Odluku o  dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.
Dopunom Odluke omogućavaju se ulazak i boravak u BiH državljanima zemalja članica Evropske unije i  zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i strancima koji posjeduju višekratnu šengensku vizu ili vizu zemalja Evropske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Evropske unije i šengenskog područja, pod uslovom da posjeduju potvrdu o negativnom testu na virus SARS-Kov-2, ne stariju od 48 časova od trenutka ulaska. Odluka će se primjenjivati od 16. jula 2020. godine.
Državljani ovih zemalja obavezni su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih organa  BiH (epidemioloških i zdravstvenih).
Od ove odluke izuzeti su državljani Republike Hrvatske i oni ulaze u skladu sa ranije donesenom Odlukom o propisivanju dododatnih uslova za ulazak stranaca u BiH, kada im je omogućen ulazak u BiH zajedno sa državljanima Srbije i Crne Gore.

SMBiH DONIO ODLUKU O PRIHVATU POMOĆI IZ UAE

Savjet ministara BiH donio je Odluku o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata – Vlade emirata Dubai Bosni i Hercegovini.
Prema Odluci, pomoć se sastoji od 100 hiljada komada briseva, 25 hiljada zaštitnih odijela, 40 ventilatora, 152 hiljade rukavica, po 150 hiljada maski N95, hiruruških te maski za lice, kao i 50 hiljada vizira i 20.400 zaštitnih naočala.
Ministarstvo civilnih poslova će, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja BiH ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom, zatražiti rješenja o saglasnosti/odobrenju za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaitite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.
Na osnovu ovih rješenja, Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti prijem pomoći s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Kovid -19, a ukoliko odobrenja izostanu, Savjet ministara BiH će posebnom odlukom odlučiti o ovoj pomoći.
Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti podjelu ove pomoći u skladu sa ranije donesenom odlukom Savjeta ministara o principima raspodjele pomoći, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 1%. Federacija BiH će dobijenu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.

UTVRĐEN PRIJEDLOG SPORAZUMA IZMEĐU SMBiH I VLADE SRBIJE O GP BRATUNAC – LJUBOVIJA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija, sa Izvještajem o pregovorima.
Prema ovom sporazumu, koji je predložilo Ministarstva komunikacija i transporta, dvije države će na zajedničkoj lokaciji Bratunac – Ljubovija izgraditi i otvoriti zajednički granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika i roba na kojem se izvoze, uvoze i provoze sve vrste roba, osim onih koje podliježu inspekcijskom nadzoru i plaćanju akcize.
Izgradnjom ovog graničnog prelaza sa pristupnom saobraćajnicom na teritoriji Bosne i Hercegovine nastavlja se dobra saradnja BiH i Srbije, nakon što su dvije države dogovorile realizaciju projekta izgradnje mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac – Ljubovija.
Ovaj projekat se realizuje na osnovu potpisanog Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac – Ljubovija. Projekat bi trebao biti završen do kraja godine.
Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i transporta.

Upravo se čita:  Dobre vijesti: Pojedini penzioneri u BiH dobit će dodatnu pomoć

OPREMA ZA AERODROMSKE OPERATERE

Savjet ministara BiH je donio Odluku o prenosu vlasništva nad osnovnim sredstvom, čime se omogućava Graničnoj policije BiH da bez naknade izvrši prenos vlasništva četiri uređaja za protivdiverzioni pregled na aerodromske operatere u BiH, u ukupnoj vrijednosti oko 9,2 miliona KM.
Po jedan uređaj će biti prenesen u vlasništvo Međunarodnog aerodroma Banja Luka i JP međunarodni aerodromi Mostar, Sarajevo i Tuzla.
Uređaji su dio opreme koju je ranije Graničnoj policiji BiH donirala Narodna Republike Kina sa garantnim rokom od godine dana, u kojem su bili obezbijeđeni besplatni servis i održavanje, a taj rok je istekao krajem novembra 2019. godine.
Prenos ove opreme u skladu je sa Programom o bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva BiH, kojim je propisano da je aerodromski operater dužan i odgovoran obezbijediti sigurnosnu opremu za protivdiverzioni pregled, njeno redovno održavanje, pravilnu upotrebu i servisiranje.

DOMAĆIM PROIZVOĐAČIMA OMOGUĆITI NESMETAN PROCES ZAŠTITE OZNAKA PORIJEKLA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane, donio je Odluku o izmjeni Odluke o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantovano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.
Odlukom je kao organ za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašten Organik kontrol sistem d.o.o Subotica, Republika Srbija, a uz ranije ovlaštenu Organsku kontrolu d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode na osnovu kojeg je i raspisan javni poziv.
Donošenjem ove odluke omogućuva se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

STVORITI USLOVE ZA ŠIRENJE ORGANSKE PROIZVODNJE U BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o usklađenosti zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa legislativom EU, kao i mogućnosti širenja sektora organske proizvodnje.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije, nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, pripremiti i Savjetu ministara dostaviti sveobuhvatnu analizu usklađenosti zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini sa zakonodavstvom Evropske unije.
U BiH je u 2018. godini bilo registrovano samo 58 proizvođača organskih proizvoda, i to najviše ljekovitog bilja i bobičastog voća, pokazali su podaci „Organske kontrole“ iz Sarajeva. Najznačajnija izvozna tržišta za organske proizvode iz BiH su zemlje EU, i to: Njemačka, Holandija, Danska, Italija, Švajcarska i Švedska.
Zakonodavstvo Evropske unije 2021. godine uvodi promjene u ovoj oblasti koje se odnose na jačanje sistema kontrole, nova pravila za proizvođače i o uvozu organskih proizvoda koja će obezbijediti isti standard proizvoda, kao i veći spektar proizvoda koji se mogu plasirati kao organski.
U zakonodavstvu BiH ova oblast je djelimično regulisana na entitetskim nivoima, a u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU iz 2019. godine se navodi da bi BiH trebala usvojiti zakon o organskom uzgoju na nivou države.
U skladu sa danas usvojenim zaključkom, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa trebalo bi ovaj zakon pripremiti u trećem kvartalu ove godine.

USKLAĐIVANJE DOMAĆEG ZAKONODAVSTVA S ACQUIS-em U OBLASTI RIBARSTVA

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o preduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa iz oblasti ribarstva i akvakulture i zadužio Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Brčko Distrikta BiH, nastavi koordinirati aktivnosti u ovoj oblasti u kontekstu približavanja BiH Evropskoj uniji.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa je apliciralo za tehničku pomoć Taieksa koja je odobrena 2018. godine te su u toku pripremne aktivnosti za usklađivanje zakonodavstva iz oblasti ribarstva i održivog ribarstva.
Takođe, dogovorena je saradnja sa Jurofišem (EUROFISH) za tehničku pomoć i okvirni pristup za izradu strateškog dokumenta Programa razvoja ribarstva u BiH.
Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje i na izradi Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) koja se odnosi na plave tehnologije, ribarstvo i akvakulturu te pomorstvo i morsko upravljanje i usluge.
Radi ispunjavanja obaveza preuzetih potpisivanjem SSP-a i pristupa fondovima za korištenje potencijala ovog sektora, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa namjerava iskoristiti tehničku pomoć Jurofiša za izradu Programa sektora akvakulture i ribarstva u BiH.

Upravo se čita:  Dva nova "presretača" u Sarajevu, prekršaji se neće moći brisati

REALIZACIJA PROJEKATA UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE DRINE

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu (GEF TF 0A2317 i SCCF TF0A2320), ukupno vrijednog 8,4 miliona američkih dolara za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.
Cilj Projekta je da unaprijedi mehanizme i kapacitete u zemljama učesnicama Projekta za planiranje i upravljanjem prekograničnim slivom rijeke Drine, uz adaptaciju na klimatske promjene uz podizanje životnog standarda stanovništva na ovom području.
Sredstva su obezbijeđena u jednakim omjerima po 50% iz Specijalnog fonda za klimatske promjene i Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i raspoređuju se proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine, i to BiH 3.375.270,00 američkih dolara (37%), Crnoj Gori 2.721.525,00 (32%) i Srbiji 2.635.625,00 američkih dolara (31%).
Iz sredstava predviđenih za BiH, Republici Srpskoj je namijenjeno 1.129.875,00, Federaciji BiH 359.875,00 i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa 1.885.520,00 američkih dolara.
Projekat je efektivan od marta 2017. godine, a njegov završetak je planiran krajem oktobra ove godine, dok je krajnji rok za finansijske transakcije po projektu 28. februar 2021. godine.

OSTVAREN POMAK U PROVOĐENJU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE – PERCEPCIJA ISTA

Savjet ministara BiH upoznat je sa Četvrtim izvještajem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019 i Akcionim planom za njeno provođenje.
Prema Izvještaju, ostvaren je određeni pomak u provođenju Strategije, ali realnost stanja u BiH i percepcija korupcije zasjenjuju statističke pokazatelje njenog provođenja.
Tako je od ukupno predviđenih 226 aktivnosti njih 206 realizovano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizovano, 98 je djelomično, dok 20 aktivnosti nije realizovano.
Strategija i prateći akcioni plan sadrže pet strateških ciljeva, 69 strateških programa i 226 aktivnosti razvrstanih u 15 različitih vremenskih rokova.
Ovaj izvještaj je sačinjen na osnovu raspoloživih informacija dostavljenih od provodioca aktivnosti, neposredno provedenih aktivnosti Agencije, te tijela za sprečavanje korupcije u BiH, kao i drugih strateških partnera u implementaciji mjera i aktivnosti definisanih Strategijom i Akcionim planom.

INSTITUCIJE BiH U PROŠLOJ GODINI PROVELE 258 KONSULTACIJA VIŠE U ODNOSU NA 2018. GODINU

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2019. godinu, u kojem se navodi da su institucije BiH ostvarile napredak u ovom procesu i pokazale veći stepen proaktivnosti u ovom procesu.
Institucije BiH u prošloj godini su provele 539 konsultacija u izradi pravnih propisa, što je značajno povećanje u odnosu na 2018. godinu, kada je provedena 281.
Veb-aplikaciju eKonsultacije koristile su 63 institucije, što je povećanje za sedam novoregistrovanih institucija u odnosu no 2018. godinu, kada je aplikaciju koristilo 56 institucija.
Sve institucije BiH registrovane na veb-platformi eKonsultacije su imenovale koordinatore i zamjenike koordinatora konsultacija.
Mali odziv zainteresovane javnosti u procesu konsultacija jedan je od izazova koji treba rješavati, zajedno sa vrlo malim brojem registrovanih pravnih i fizičkih lica zainteresovanih za aktivnosti institucija i izradu propisa.
Stoga će Ministarstvo pravde BiH provesti edukacije za zainteresovanu javnost o Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa i mogućnostima učešća u procesima kreiranja javnih politika putem veb-platforme eKonsultacije.

OBEZBIJEDITI PREDUSLOVE ZA PRISTUPANJE REFERENTNOM SISTEMU ZA VREMENSKE PROGNOZE

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH od marta 2018. do decembra 2019. godine i zadužio Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da nastavi koordinisati aktivnosti za njegovu realizaciju.
Na sjednici je donesen set zaključaka kojima se žele unaprijediti procesi u ovoj oblasti, a od nadležnih institucija u BiH je, između ostalog, zatraženo je da obezbijede preduslove za pristupanje Bosne i Hercegovine referentnom sistemu za vremenske prognoze, te da inteziviraju svoje aktivnosti na efikasnoj implementaciji sredstava osiguranih za implementaciju mjera iz Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH.

Upravo se čita:  Upozorenje Meteoalarma za subotu: Poduzmite potrebne mjere za svoju sigurnost, mogući kvarovi na infrastrukturi

OPERATIVAN ODBOR ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE BiH

Savjet ministara BiH donio je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine, kojim će predsjedavati ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, a zamjenik predsjedavajućeg biće zamjenica ministra Ljiljana Lovrić.
U ovaj odbor ranije su imenovani predstavnici nadležnih ministarstava i institucija na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, uključujući i predstavnike Spoljnotrgovinske komore BiH i privrednih komora entiteta te Brčko Distrikta, a imenovanjem novog saziva Savjeta ministara istekao je mandat dosadašnjim članovima ovog odbora.
Ciljevi Odbora, koji je uspostavljen još 2018. godine, su daljnje pojednostavljivanje i harmonizacija carinskih i drugih graničnih procedura u skladu sa međunarodnim standardima uspostavljenim Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o olakšavanju trgovine i drugim međunarodnim trgovinskim obavezama BiH.

TEKUĆA REZERVA

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za 2019. godinu, koju će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.
Prema Informaciji, od ukupno planiranih 3.428.000,00 KM u prošloj godini je odobreno 2.172.500,00 KM iz tekuće rezerve.
Savjet ministara BiH u prošloj godini od planiranih 3.068.000,00 KM odobrio je 1.812.000,00 KM, dok je izvršeno 1.684.496,36 KM. Preostala sredstva iznose 1.383.503,64 KM u okviru kojih se nalaze i 128.003,64 KM odobrenih, ali nerealizovanih sredstava.
Tri člana Predsjedništva BiH u 2019. godini su odobrila po 120 hiljada KM, što je ukupno 360 hiljada KM, koliko je i bilo planirano.
Parlamentranoj skupštini BiH biće upućena i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvi kvartal 2020. godine, koju je usvojio Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora.
Od planiranih 857.000,00 KM tekuće rezerve tokom perioda od januara do marta ove godine Savjet ministara je odobrio ukupno 50.000,00 KM.

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKTA DKP U BEČU

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, donio je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta kapitalnih ulaganja – Rekonstrukcija i opremanje objekta za diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u Beču, procijenjene ukupne vrijednosti 2,1 milion KM.
Projekat, čija je realizacija planirana u periodu 2020 – 2022. godine, biće finansiran iz sredstava uplaćenih na osnovu Odluke o pokretanju prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.
Objekat, koji se nalazi u rezidencijalnom dijelu 17. bečkog okruga, izgrađen je 1868. godine, a Bosni i Hercegovini je pripao u postupku sukcesije bivše SFRJ i sastoji se od podruma, prizemlja, jednog sprata i potkrovlja, ukupne neto površine 415,67 m2, na zemljišnoj parceli veličine 3.715 M2. Na parceli se nalazi i pomoćni objekat površine 98,44 m2 koji je adaptiran i u dobrom stanju.

ZAŠTITA STRANACA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o status stranaca za vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Ovom odlukom propisuje se postupanje prema strancima koji imaju regulisan status u Bosni i Hercegovini i otklanjaju posljedice nastale propuštanjem definisanih rokova za strance u vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za 2019. godinu, u kojem se daje pregled rezultata i izazova na ispunjenju strateških ciljeva na nivou programskih aktivnosti.
Izvještaj obuhvata ostvarene rezultate u strateškim oblastima pravosuđe, izvršenje krivičnih sankcija, pristup pravde, podrška ekonomskom rastu, te dobro upravljanje i pdgovoran sektor.
Sastavni dio Izvještaja su zaključci i preporuke sa prijedlogom mjera za institucije sektora pravde u BiH.

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

Da li klima da radi stalno ili je s vremena na vrijeme treba isključiti? Evo šta kaže stručnjak

Da li je bolje da klima uređaj radi neprekidno ili je treba s vremena na vrijeme isključiti? Donosimo savjet...

Još vijesti za vas